The painted ceiling of the Chodorow synagogue (17th c., reconstruction  of Bet ha-Tefutzot).The Temple of Lwow. Postcard, early 20th c.Maurycy Gottlieb.  Jews Praying in the Synagogue on Yom Kippur, 1878

מלגות

קול קורא להגשת מועמדות למלגת לודמר לתלמיד/ת דוקטורט העוסק בהיסטוריה ובמורשת התרבותית של יהדות גליציה ובוקובינה

ועדת המלגות מטעם הפרויקט לחקר יהדות גליציה ובוקובינה ועמותת יהדות גליציה ובוקובינה מתכבדות להזמין תלמידי דוקטורט מכל האוניברסיטאות בארץ הכותבים עבודת מחקר בנושא להגיש מועמדותם למלגת קיום למשך שלוש שנים בסך כולל של 240,000 ש"ח.
מוזמנים להגיש מועמדותם תלמידי דוקטורט אשר הצעת מחקרם קיבלה את אישור הרשות ללימודים מתקדמים במוסד לימודיהם. הזוכה יידרש להשתתף באופן קבוע במפגשי פורום החוקרים הישראלי של פרויקט יהדות גליציה ובוקובינה (כשלוש פעמים בשנה) ולהציג את מחקרו בפורום זה כמו גם בסדנא בינלאומית מטעם הפרויקט. הזוכה יידרש להגיש דוחות התקדמות תקופתיים לוועדת המלגות והפרסים.

 

הגשת המועמדות עד 1.10.2017

 

לקבלת הטפסים עבור הגשת המועמדות יש לפנות לגב' שלומית קויתי skviti@univ.haifa.ac.il

בשאלות יש לפנות לד"ר מאיה שבת mshabbat@campus.haifa.ac.il

 

ריכוז קולות קוראים להגשת מועמדות לפרסי עידוד והצטיינות

לתלמידי מחקר וחוקרים בישראל העוסקים בהיסטוריה ובמורשת התרבותית של יהדות גליציה ובוקובינה

 

ועדת המלגות מטעם הפרויקט לחקר יהדות גליציה ובוקובינה ועמותת יהדות גליציה ובוקובינה מתכבדות להודיעכם על הענקת פרסים ומלגות לשנת תשע"ז לתלמידי מחקר הנמצאים בשלבים שונים של לימודיהם ולחוקרים הנמצאים בשלבי מחקרם בנושא. הענקת הפרסים והמלגות תעשה על בסיס תחרות ארצית וועדה אקדמית מלווה מטעם הפרויקט תבחר את הזוכים על פי קריטריונים של מצוינות אקדמית.

להלן ריכוז הפרסים המוענקים על ידי הפרויקט:

1 .הפרויקט יעניק פרסי הצטיינות ועידוד לתלמידי תואר שני ודוקטורט מכל האוניברסיטאות בארץ אשר עבודת מחקרם עוסקת בתולדות יהודי גליציה ובוקובינה (בין 5,000-3,000 ₪ לסטודנט).

2 .הפרויקט יעניק תמיכה כספית לתלמידי מחקר וחוקרים בעלי תואר ד"ר המעוניינים לנסוע לארכיונים בחו"ל במסגרת מחקרם או לצורך לימוד שפות רלוונטיות (עד 5,000 ₪ לחוקר).

3 .הפרויקט יתמוך בפרסום ספרי מחקר ומאמרים רלוונטיים הרואים אור בישראל טרם צאתם לאור (עד 5,000 ₪ לפרסום).

 

מוזמנים להגיש מועמדותם תלמידי תואר שני, תלמידי דוקטורט וחוקרים צעירים ובכירים מכל האוניברסיטאות והמכללות ברחבי הארץ, העוסקים במחקריהם בהיסטוריה ובמורשת התרבותית של יהדות גליציה או בוקובינה עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה. הזוכים יידרשו להשתתף באופן קבוע במפגשי פורום החוקרים הישראלי של פרויקט יהדות גליציה ובוקובינה (כשלוש פעמים בשנה) ולהציג את מחקרם בפורום זה כמו גם בסדנא בינלאומית מטעם הפרויקט.

 

הגשת המועמדות עד 1.10.2017

 

לקבלת הטפסים עבור הגשת המועמדות יש לפנות לגב' שלומית קויתי skviti@univ.haifa.ac.il

בשאלות יש לפנות לד"ר מאיה שבת mshabbat@campus.haifa.ac.il